• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

De Reade Bwarre

Riemersma, Tr.

9789089541727 - De Reade Bwarre

Artikelomschrijving

It kearnferhaal yn dit boek hannelet oer de bodzjende gerniershúshâlding Bosma, alias de Modderklauers, op it Ferwerter klaailân. Dêrnêst is der de geheimsinnige sekte fan de Bwarristen dyt de lear neifolget fan de reade boarre Boldgrim, de grutte ferneuker. In tredde ferhaalline fertelt de jeugdoantinkens fan it jonkje Tilly, it autobiografyske part fan it boek. Tuskentroch spylje parody op en polemyk mei histoaryske figueren út de Fryske beweging en literatuer, taalwittenskip en skiednis in rol. It boek stelt troch de ôfwykjende stavering it ideaal fan it Frysk as in folsleine kultuertaal yn de kiif. Riemersma doktere dy stavering út yn de tiid dat hy en oaren iveren foar fiergeande staveringsfernijing, dyt der yn 1980 by einsluten net kaam. De Reade Bwarre wurdt algemien sjoen as it hichtepunt yn it wurk fan Trinus Riemersma. Hy krige der yn 1995 de Gysbert Japicxpriis foar. Dit boek is de werútjefte fan de twadde printing út 1993.

Specificaties

Auteur Riemersma, Tr.
ISBN/EAN 9789089541727
Druk 1
€ 24,95
Verwachte bezorgdatum: 31-10

Artikelomschrijving

It kearnferhaal yn dit boek hannelet oer de bodzjende gerniershúshâlding Bosma, alias de Modderklauers, op it Ferwerter klaailân. Dêrnêst is der de geheimsinnige sekte fan de Bwarristen dyt de lear neifolget fan de reade boarre Boldgrim, de grutte ferneuker. In tredde ferhaalline fertelt de jeugdoantinkens fan it jonkje Tilly, it autobiografyske part fan it boek. Tuskentroch spylje parody op en polemyk mei histoaryske figueren út de Fryske beweging en literatuer, taalwittenskip en skiednis in rol. It boek stelt troch de ôfwykjende stavering it ideaal fan it Frysk as in folsleine kultuertaal yn de kiif. Riemersma doktere dy stavering út yn de tiid dat hy en oaren iveren foar fiergeande staveringsfernijing, dyt der yn 1980 by einsluten net kaam. De Reade Bwarre wurdt algemien sjoen as it hichtepunt yn it wurk fan Trinus Riemersma. Hy krige der yn 1995 de Gysbert Japicxpriis foar. Dit boek is de werútjefte fan de twadde printing út 1993.

Specificaties

Auteur Riemersma, Tr.
ISBN/EAN 9789089541727
Druk 1