• Gratis verzending
  • Al meer dan 1 miljoen studenten bestelden hier

Algemeen

In deze privacy verklaring zijn de privacyvoorwaarden beschreven die door Van Dijk worden gehanteerd. Van Dijk respecteert uw privacy en zorg er voor dat de persoonsgegevens die u aan Van Dijk verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Van Dijk handelt hierbij naar de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Van Dijk richt zich via haar labels “Van Dijk Educatie”, “studystore” en “studieboekencentrale” op (leerlingen/studenten en onderwijsinstellingen in) de educatieve markt, te weten het Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. Van Dijk biedt leermiddelen aan, zoals school- en studieboeken, maar ook andere onderwijsbenodigdheden. Het kan gaan om zowel folio, als digitale producten. Ook verleent Van Dijk ondersteunende diensten en koopt zij leermiddelen in. Van Dijk biedt haar activiteiten aan via haar juridische entiteiten Van Dijk Educatie B.V. (via de webshop www.vandijk.nl) en studystore B.V. (via de webshops www.studystore.nl en www.studieboekencentrale.nl). De informatie in deze privacy verklaring geldt voor deze juridische entiteiten. Van Dijk kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen. Van Dijk zorgt er voor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy verklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt Van Dijk

Bij plaatsing van een bestelling vraagt Van Dijk naar uw naam, adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres (van leerling en/of 1e ouder/verzorger), geslacht, geboortedatum, betalingsinformatie en indien nodig ook naar school- en klasgegevens en studentennummer. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonlijk account. Bij het bezoeken van de websites van Van Dijk registreren wij uw IP-adres, maar ook gegevens over uw browser, besturingssysteem en het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Meer informatie over welke gegevens Van Dijk verzamelt bij het bezoek aan haar websites, vindt u verderop in deze  privacy verklaring onder Cookieverklaring.

Voor welke doeleinden gebruikt Van Dijk persoonsgegevens

Bestellen en leveren: Van Dijk gebruikt persoonsgegevens (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres, geboortedatum, school- en klasgegevens, studentennummer) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen en om het bestelde product of dienst aan u te kunnen leveren (naw-gegevens, e-mailadres) en door u te kunnen laten gebruiken (naam, e-mailadres, school- en klasgegevens, studentennummer). Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden (e-mailadres, telefoonnummer, geslacht), bijvoorbeeld via uw persoonlijke account. In het geval u een bestelling niet hebt afgerond, gebruiken wij de persoonsgegevens om u er aan te herinneren dat u de bestelling nog kunt afronden (e-mailadres, naam, geslacht). Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en te verwerken (naw-gegevens, factuuradres, e-mailadres, betalingsinformatie).

Klantenservice: Van Dijk heeft voor u een Klantenservice die 24/7 voor u klaar staat en telefonisch en online is te bereiken. De klantenservice maakt gebruik van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling en over geleverde producten en diensten (naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, betalingsinformatie, school- en klasgegevens, studentennummer).

Marketingactiviteiten: Van Dijk gebruikt uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij Van Dijk bestelt, kan Van Dijk u per post, e-mail, sms of telefoon informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die door Van Dijk Educatie of Studystore worden aangeboden. Ook kan Van Dijk u informeren over activiteiten van haar ondernemingen via (digitale) nieuwsbrieven (naam, geslacht, e-mailadres). Als u de nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via de Klantenservice (0900 500 40 10, lokaal tarief) dan wel via info@vandijk.nl, info@studystore.nl, of info@studieboekencentrale.nl.

Verbeteren van producten en diensten: Van Dijk gebruikt persoonsgegevens voor managementrapportages, om haar producten en dienstverlening verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen (naw-gegevens, bestelgegevens, school- en klasgegevens).
Fraudedetectie– preventie, creditscoring  en nakomen wettelijke verplichtingen: Van Dijk gebruikt persoonsgegevens voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen haar ondernemingen, haar medewerkers en derden. Ook gebruikt Van Dijk persoonsgegevens voor het bepalen van de kredietwaardigheid van haar klanten en om overkreditering te voorkomen. Daarnaast kan Van Dijk persoonsgegevens gebruiken voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres, geboortedatum, geslacht, betalingsinformatie).

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Uw persoonsgegevens worden door Van Dijk aan gelieerde vennootschappen en samenwerkende partners ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening. Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van Van Dijk (de partner wordt hierna aangeduid als bewerker). Daarnaast verstrekt Van Dijk persoonsgegevens aan anderen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna wordt gesproken van derden).
Voor de hosting van de online platformen maakt Van Dijk gebruik van een eigen cloudnetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van hostingpartner (bewerker).
Bij de aflevering van leermiddelen per post maakt Van Dijk gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders (bewerker).
Bij de aflevering van digitale leermiddelen en e-Books maakt Van Dijk gebruik van ict-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het leermiddel (bewerker), maar ook van de uitgevers van het desbetreffende leermiddel en e-Book (bewerker).
Bij het opnemen van contact met de Klantenservice maakt Van Dijk gebruik van telecombedrijven die het telefoonverkeer registreren (derden).
Bij de facturatie, incassering van betalingen en creditscoring maakt Van Dijk gebruik van betalingsproviders, banken (derden) en incassopartners (bewerker, en derden).
Bij de marketingactiviteiten maakt Van Dijk gebruik maken van online softwareapplicaties van partners (bewerker).
Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is Van Dijk verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoriteiten (derden).

Ter beschikkingstelling aan Onderwijsinstellingen

Door Van Dijk wordt op verzoek van onderwijsinstellingen aan de leerling/student schoolkosten in rekening gebracht. Het gaat daarbij om diensten die door de onderwijsinstelling worden geleverd rechtstreeks aan de leerling/student, maar die de leerling/student bestelt via zijn leermiddelenlijst in de webshop van Van Dijk. Van Dijk verwerkt hierbij in opdracht van de onderwijsinstelling de  persoonsgegevens van de leerling/student.

Van Dijk heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van studenten te delen met de onderwijsinstelling in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in het kader van de, door de student, betaalde (en dus bestelde) schoolkosten via de boekenlijstmodule van Van Dijk welke met de onderwijsinstelling zijn overeengekomen. De instelling krijgt inzicht of de student de voorgeschreven of aanbevolen schoolkosten heeft betaald, zodat de onderwijsinstelling er voor kan zorgen dat alle studenten tijdig beschikken over de betaalde (op school uitgedeelde) leermiddelen en/of deelname kan waarborgen m.b.t. school gerelateerde activiteiten / gebruik kan maken van school gerelateerde diensten.
Van Dijk heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van studenten te delen met de onderwijsinstelling in het MBO in het kader van de activering en het gebruik van digitaal lesmateriaal. Het delen van deze gegevens draagt bij aan het kunnen volgen en geven van onderwijs.

Verwerking van persoonlijke gegevens voor ‘gratis schoolboeken’ in het Voortgezet Onderwijs

Van Dijk verwerkt persoonsgegevens voor de levering van ‘gratis schoolboeken’ aan leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Van Dijk verwerkt deze persoonsgegevens in opdracht van de desbetreffende scholen. Deze scholen hebben namelijk aan Van Dijk de opdracht gegeven om de ‘gratis schoolboeken’ aan de leerlingen te leveren. Om de levering van de ‘gratis schoolboeken’ te kunnen uitvoeren is het nodig dat Van Dijk de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt van de leerlingen. Dit gebeurt doordat de leerlingen in de online platform www.vandijk.nl de benodigde ‘gratis schoolboeken’ reserveren en daarbij aan Van Dijk hun benodigde persoonsgegevens verstrekken, of dat scholen de benodigde persoons- en vakkenpakketgegevens aan VDE leveren. Met deze gegevens kan Van Dijk bericht sturen aan leerlingen over de geleverde gratis schoolboeken, bijvoorbeeld over het uitleveren en inleveren van deze boeken.  Als leerlingen naast de ‘gratis schoolboeken’ nog andere producten of diensten bestellen, mag Van Dijk de persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven in de privacy verklaring. De status van bestellingen van de leerlingen is zichtbaar voor zowel de leerling als de school in de digitale applicatie van Van Dijk: de persoonlijke schoolomgeving / persoonlijke klantomgeving, waarvoor aan de leerling en aan de school een toegangscode wordt verstrekt. Van Dijk maakt gebruik van de diensten van partners om de levering van de ‘gratis schoolboeken’ goed te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan transportbedrijven, uitgevers en ICT-bedrijven die een Elektronische Leeromgeving of Leerling Administratiesysteem aan de school leveren.
Van Dijk Educatie onderschrijft, als mede-initiatiefnemer, het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen –, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Zie verderop in deze privacy-verklaring voor meer informatie over het convenant.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt zelf in uw persoonlijke account uw persoonsgegevens inzien en aanpassen op www.vandijk.nl of www.studystore.nl, indien deze onjuist zijn. Daarnaast kunt u contact opnemen met de klantenservice van Van Dijk als u geregistreerde gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer 0900 500 40 10 (lokaal tarief) of via info@vandijk.nl, dan wel info@studystore.nl, of info@studieboekencentrale.nl. Het kan echter voorkomen dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens

Van Dijk waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Van Dijk slaat uw persoonsgegevens op onder een persoonlijk account. Dit account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Uw gegevens worden automatisch getoond bij invoering van uw klantnummer in combinatie met uw postcode op deze site. Hierdoor hoeft u niet steeds uw gegevens opnieuw in te voeren.
Van Dijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Van Dijk bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard van het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is. Van Dijk houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.Van Dijk heeft een protocol datalekken protocol dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Kinderen
Bij bestellingen op de online platformen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is toestemming nodig van een ouder of voogd. Van Dijk vraagt, indien van toepassing, uitdrukkelijk om deze toestemming op haar online platformen.

Functionaris Gegevensbescherming
Van Dijk heeft een functionaris gegevensbescherming benoemd, die is aangemeld bij de Autoriteit  Persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming beheert de registratie van de verwerking van persoonsgegevens door Van Dijk.

Updates van privacy verklaring en hoe contact opnemen
Van Dijk kan de informatie in deze privacy verklaring updaten en Van Dijk raadt u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven. Voor meer informatie of suggesties over de privacy en cookievoorwaarden kunt u contact opnemen met 0900 500 40 10, lokaal tarief) of via info@vandijk.nl.

Wie is verantwoordelijk voor privacy verklaring
De voorwaarden in deze privacy verklaring worden gehanteerd door de volgende vennootschappen van Van Dijk:
Van Dijk Educatie B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 05010273, B.T.W. nummer: NL802473234B01. studystore B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09041265, B.T.W. nummer: NL 001478230 B 01.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen –
De leden van de sectie educatief van de vereniging Koninklijke Boekverkopersbond (“KBb-e”), te weten Van Dijk Educatie B.V., Iddink Voortgezet Onderwijs B.V., de Rolf groep B.V., Heutink Primair Onderwijs B.V., Odin Onderwijs B.V. (h.o.d.n. Heutink ICT) en Reinders Oisterwijk B.V. hebben het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen – ondertekend. KBb-e is samen met de Vereniging PO-Raad, de Vereniging VO-raad, de vereniging Groep Educatieve Uitgeverijen en de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners, initiatiefnemer van het convenant.
Digitale leermiddelen en ondersteunende systemen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs en het is belangrijk de privacy van leerlingen hierbij goed te borgen. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Het heeft de kenmerken van een reglement met privacy afspraken en is een instrument dat scholen kunnen gebruiken bij het uitbesteden van diensten en verwerkingen aan leveranciers, zoals de distributeurs die zijn verenigd in de KBb-e. Bij de uitwerking is gekozen om de vertaling van de wettelijke ruimte naar de praktijk te maken samen met andere hoofdrolspelers in de keten. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat de afspraken werkbaar zijn in de praktijk en alle scholen en ketenpartijen dezelfde gemeenschappelijke uitleg geven aan deze afspraken.
De brancheorganisaties zijn hard aan de slag met de implementatie van de afspraken uit het convenant. De uitvoering hiervan vindt plaats in het schooljaar 2015/2016. De PO- en de VO-raad zullen daarnaast samen met de ketenpartijen de scholen informeren over wat zij kunnen verwachten en hen hulp en ondersteuning bieden.
De succesvolle route die gevolgd is om tot deze afspraken te komen wordt voortgezet. Enerzijds om het gesprek over de toepassing en naleving van de afspraken in praktijk te blijven voeren met de betrokken partijen, maar anderzijds ook om zich gezamenlijk in te zetten om over vergelijkbare onderwerpen vergelijkbare afspraken te maken.
De tekst van het convenant kunt u vinden op de website van de VO-raad:

www.vo-raad.nl/themas/privacy/convenant-digitale-onderwijsmiddelen-en-privacy

COOKIEVERKLARING
Cookies
Van Dijk maakt gebruik van cookies op de websites www.vandijk.nl, www.studystore.nl en www.studieboekencentrale.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Er bestaan verschillende soorten cookies.
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en diensten van Van Dijk.
Hieronder leest u meer over de cookies die we gebruiken en voor welke doeleinden.
Functionele cookies: hiermee zorgt Van Dijk ervoor dat de website site naar behoren functioneert. Functionele cookies worden onder andere ingezet voor:
-    Het onthouden van producten die u in de winkelmand hebt geplaatst
-    Het onthouden van informatie die u op diverse plaatsen hebt ingevuld zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren
-    Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie etc.
-    Het afstemmen van de formaat van uw browser op de resolutiegegevens van uw scherm
-    Het mogelijk maken om te reageren op onze site

Statistieken/analyse cookies: om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken gebruikt Van Dijk Google Analytics. Via dit programma kan Van Dijk zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Van Dijk gebruikt statistieken cookies voor:
-    Bijhouden van het aantal bezoekers op de site
-    Bijhouden van de tijdsduur dat uw onze website bezoekt
-    Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden
-    Het optimaliseren van de website
Commerciële cookies en retargeting cookies: Van Dijk richt zich op de verkoop van producten. Om de verkoop te stimuleren plaatst Van Dijk op diverse andere websites advertenties en herinnert u er aan om uw bestelling af te ronden, mocht u dit nog niet hebben gedaan. Van Dijk probeert de advertenties zo goed mogelijk bij uw interesse aan te laten sluiten. De cookies maken het mogelijk dat:           
-    Er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien zodat Van Dijk kan voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
-    Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken
-    Er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie
Wie is verantwoordelijk voor de cookie verklaring
De voorwaarden in deze cookie verklaring worden gehanteerd door de volgende vennootschappen van Van Dijk:
Van Dijk Educatie B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 05010273, B.T.W. nummer: NL 802473234 B 01.
studystore B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09041265, B.T.W. nummer: NL 001478230 B 01.

Juni 2016